Article Details

Plato và câu chuyện 3 mảnh của linh hồn

Posted By khamphalichsu 10 days ago on Stories

https://khamphalichsu.com -

Theo quan niệm của Plato, Linh Hồn (Psyche) bao gồm 3 mảnh không bao giờ tách rời nhau, đó là: Logistykon ( Lí Trí ), Thymoeides (Tinh Thần) và Epithymetikon ( Ham Muốn).


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here