Article Details

5 trường hợp hàng đầu nên sử dụng CRM mã nguồn mở

Posted By longphatcrm 128 days ago on News

https://crmonline.vn -

5 trường hợp hàng đầu nên sử dụng CRM mã nguồn mở là: 1.Quản lý tài sản và thiết bị, 2. Tương tác của khách hàng, 3. Quản lý tài khoản và người dùng


  • Add Comment
  • Share
  • Save
  • Report Report

Submit a Comment

Log in to comment or register here