Published News Forex

Bài 14 : Chỉ báo về dao động Average True Range (ATR)

Posted By tradingbooksho 77 days ago on Forex

https://forum.traders.vn - Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) là chỉ báo được định nghĩa bởi ông Wilder, nó là chỉ báo về dao động và tiếp tục xu hướng vĩ đại cho mỗi...